Top

Privacy policy

Bij de Tieltse DJ School hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de Tieltse DJ School en de bevoegde personen werkende binnen Tieltse DJ School, met maatschappelijke zetel te Markegemsesteenweg 75, 8720 Dentergem en met ondernemingsnummer BE0834816642.

Omdat wij er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt nl. het reageren op ingevulde contactformulieren.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Algemeen
 • Waar nodig vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij beperken de gegevens tot deze die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij hebben de nodige maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
 • Indien er na het doornemen van onze privacy policy nog vragen zijn, kan u contact opnemen via onix@tieltsedjschool.be.
Website
 • De persoonsgegevens op onze website worden verzameld via het contactformulier en het inschrijvingsformulier. Dit door de verplichte velden naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen.
 • Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Mogelijks bevatten deze websites ook hyperlinks naar onze website. Tieltse DJ School is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies van die andere partijen.

Volgende persoonsgegevens worden verzameld door Tieltse DJ School:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Tieltse DJ School zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist, bewaren. Algemeen geldt dat de persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij de persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken.

Er wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Onze administratie

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de derde partijen waarmee we samenwerken werden de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wijziging privacyverklaring

Tieltse DJ School kan de privacy policy wijzigen. Er zal hiervan een melding gemaakt worden op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Volgende maatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onregelmatige verwerking:

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle personen die namens Tieltse DJ School van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.

Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Tieltse DJ School kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Jouw rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heeft u ook het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Voor meer vragen hierover kan u steeds mailen naar onix@tieltsedjschool.be.

Klachten?

Indien er klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming:

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, mail contact@apd-gba.be